Verduidelijking bij standpunt na uitlatingen KVHV


In de vele – veelal ondoorwrochte – reacties die we kregen op ons standpunt van gisterenmiddag, herkennen we helaas onze eigen visie niet. Daarom kiest ‘t Zal ervoor het volgende te verduidelijken:

Als vrijdenkerscollectief willen we het transgenderdebat met alle geïnteresseerden en betrokkenen voeren. Onze leden zijn qua politieke voorkeur zeer verschillend, wat het debat verrijkt en genuanceerd maakt. Reacties als ‘word volwassen, stelletje losers’ en de eindeloos wederkerende verwijten links te zijn, dragen daar allerminst toe bij en lijken meer op het botvieren van de eigen frustraties dan terechte bedenkingen bij ons standpunt. ‘t Zal Wel Gaan benadrukt hierbij opnieuw haar politiek onafhankelijke positie. We namen akte van erg beledigende reacties uit zowel linkse als rechtse hoek. We willen bij deze graag duidelijk maken dat dit geen debat is tussen links en rechts, maar dat het die tegenstelling overstijgt.

We keuren de uitlatingen van KVHV-Gent af omdat ze een hele groep mensen als “psychisch aangetast” wegzet vanwege hun eigenheid en hun streven om uit te komen voor wie ze zijn. Dergelijke uitspraken gaan in tegen de non-discriminatieclausules van de verdragen waaraan PFK-verenigingen zich moeten houden, willen ze erkend geraken en blijven. Meer nog, ze gaan in tegen de gehele filosofie van de universiteit, namelijk dat ongeacht persoonlijke achtergrond iedereen die zich inzet alle kansen moet krijgen. In welke mate kan iemand die als ziek wordt bestempeld, nog als volwaardig gesprekspartner erkend worden in het debat?

We raden de Zelfverklaarde Experts van de Verlichting aan om ook even stil te staan bij de gratuite beschuldiging dat we KVHV-Gent het recht op vrije meningsuiting willen ontnemen. Wie de uitlatingen van KVHV-Gent wil goedpraten op basis van dit recht, moet consequent zijn en dat evenzeer erkennen voor zij die hen ter verantwoording roepen – of dit nu links, rechts, individueel, collectief, moralistisch, ordinair, diplomatisch of populistisch gebeurt. Het werkt met andere woorden beide kanten uit, terwijl de bondgenoten van KVHV-Gent zich gedragen alsof enkel zij hier de gedupeerden zijn. Categorisch non-conformisme eisen en tegelijk met exclusieve normaliteit schermen, is een universitaire vereniging onwaardig. Er wordt weinig meer beoogd dan het maatschappelijke debat te gebruiken voor eigen leedvermaak en tijdverdrijf.

Ons doel is de sanctionering van het steeds wederkerende verzuim van KVHV-Gent om volgens de collectief aanvaarde regelgeving van de UGent te handelen. Onze boodschap is dat de abnormalisering van transpersonen verwerpelijk is. Dit is niet hetzelfde als het bestaansrecht van KVHV-Gent te ontkennen, of om transpersonen te recupereren voor politiek of moreel gewin.

Tot slot willen we benadrukken dat er aan een universiteit zeker plaats is voor discussie. De kennelijke discrepantie tussen de waarden van de UGent (zoals beschreven in de erkenningsvoorwaarden van het Reglement betreffende de Studentenverenigingen en de beleidsnota’s) en het gedachtegoed uitgedragen door KVHV-Gent, lijkt ons echter een evidente grond om de samenwerking tussen beide instellingen in vraag te stellen. We hopen daarom dat de UGent gehoor geeft aan onze oproep, de uitlatingen van KVHV-Gent aan haar eigen reglementen toetst, en indien nodig de gepaste stappen onderneemt. Het is onze overtuiging dat het KVHV-Gent een geloofwaardiger positie bekleedt buiten de muren van de UGent dan binnen. Dit is een kwestie van wetenschappelijke integriteit en logische consistentie, niet louter van inclusiviteit en tolerantie. We spreken ons ook bewust enkel uit over KVHV-Gent. Het kan best zijn dat de waarden van KVHV beter overeenkomen met die van andere Vlaamse universiteiten of een vast element blijven tijdens de toogpraat in het modale Vlaemsch café.

+ There are no comments

Add yours