Standpunt na uitlatingen KVHV


Geachte rector
Geachte leden van de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent
Geachte studentenbeheerder
Geachte voorzitster van het Politiek & Filosofisch Konvent

Graag hadden we via deze weg de wanpraktijken van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond Gent (KVHV) en haar leden over de transgenderthematiek openlijk aangeklaagd met een publiek statement. Een meer uitgebreide reactie – gestoffeerd met meer juridische evidentie – volgt later deze week nog.

Naar aanleiding van de uitspraken van KVHV in verband met de geslachtsverandering van Bo Van Spilbeeck wil ’t Zal Wel Gaan deze vereniging erop wijzen dat ze ten allen tijde in overeenstemming dient te handelen met de Belgische en internationale wetgeving. Uitspraken waarbij men stelt dat transgenders psychisch gestoord zijn en waarbij personen die transgenders discrimineren afgeschilderd worden als helden, zijn onverdedigbaar. Tegen dergelijke uitingen die aanzetten tot discriminatie en haat tegen medemensen dient dan ook kordaat te worden opgetreden. Het is onaanvaardbaar dat deze vereniging verder wordt gesteund door een onderwijsinstelling als UGent, die de democratische waarden probeert over te dragen aan haar studenten. De beleidsnota van de UGent is hierover zeer duidelijk: wat KVHV beweert is in strijd is met de missieverklaring van de UGent, waarin ze zich profileert als maatschappelijk geëngageerde en pluralistische universiteit. De desbetreffende artikels kan u lezen onderaan dit bericht.

Dit is bovendien meer dan een ongelukkig inspelen op de actualiteit. Op 3 januari postte KVHV ook al volgend bericht op hun facebookpagina:

“In wezen is genderdysforie een ernstige psychische aandoening die op de DSM-schaal thuishoort. In het huidige, verziekte politieke klimaat wordt dit echter genegeerd en faciliteert de overheid zelfs de aandoening. De transgenderwet toont aan hoe de linkerzijde aan een normalisering van het radicale en een radicalisering van het normale doet.”

KVHV wijst hier de nieuwe transgenderwetgeving van de hand als “het faciliteren van een aandoening” door de overheid, en legt het de schuld bij het verziekte politieke klimaat. Dat de wet echter werd aangepast na toenemende bezorgdheid van Europa en de VN over de verplichte sterilisatie in de vorige wet, die in strijd leek te zijn met het verbod op foltering, gaat aan hen volledig voorbij. Een dergelijke gevoeligheid voor de zware operatie die transgenders moesten ondergaan, vergt toch een minimum aan empathie, en laat dat onvermogen nu juist het wezenskenmerk van de vereniging zijn. Ook omtrent tal van andere kwesties heeft KVHV in het verleden steeds een discriminerende houding aangenomen. Bij deze is de spreekwoordelijke emmer vol en eisen we dat de bevoegde instanties binnen de UGent hun verantwoordelijkheid nemen.

Als pluralistisch vrijdenkerscollectief binnen het Politiek & Filosofisch Konvent wenst TSG ‘t Zal Wel Gaan dan ook het voortouw te nemen bij het aankaarten van deze kwestie en zullen we zeker niet nalaten de nodige procedurele stappen te ondernemen. Gezien onze uitgesproken debatcultuur wensen we ook hierover een uitgebreid debat te voeren. KVHV heeft het recht op reactionaire denkbeelden en de mogelijkheid om deze te uiten, maar het gratis podium dat de UGent deze haatpredikers biedt, dient te verdwijnen. Het KVHV mist nog maar eens een unieke kans om mee te evolueren naar een 21ste eeuwse samenleving. Wij wensen in geen geval mee te doen met dit polariserende en schofferende discours.

We zullen alle middelen binnen ons bereik gebruiken en samenwerken met al wie genoeg heeft van deze walgelijke praktijken om ervoor te zorgen dat de UGent een plaats is waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht hun genderidentiteit en genderexpressie. We roepen andere politiek-filosofische studentenverenigingen dan ook openlijk op hetzelfde te doen.

Ter conclusie kunnen we stellen dat de studentenvereniging KVHV wederom een grens heeft overschreden. Het is hoogdringend tijd om actie te ondernemen en collectief een stop te zetten op het bieden van een forum voor polariserende en discriminerende ‘meningen’. De uitspraken gaan namelijk ver voorbij het gebruikelijke tegenargument van ‘recht op vrije meningsuiting’. Dat men de erkenning van de UGent verliest wanneer men ingaat tegen haar beginselen, lijkt ons evident. ‘t Zal Wel Gaan vraagt dan ook dat de UGent stopt met het ondersteunen van een vereniging die duidelijk haatdragende taal verspreidt en op geen enkele manier wil bijdragen tot een zinnig en redelijk debat. Daarom roept ‘t Zal Wel Gaan op deze aanklacht niet lichtzinnig op te nemen en breed uit te dragen. Zo kunnen we een krachtig signaal geven dat wij als studenten correct en kordaat optreden tegen dergelijke extreme vormen van discriminatie.

Niemands meester, niemands knecht

TSG ‘t Zal Wel Gaan

https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent
https://www.ugent.be/…/diversiteit-en-ge…/gender/transgender
http://student.ugent.be/documenten/subsidiereglement.pdf

Artikel 1: Deze gedragscode is bestemd voor iedereen die als personeelslid, medewerker, student of gast, bij de werking van de universiteit betrokken is. Zij betreft de activiteiten die samen het universitaire leven uitmaken, dus de onderwijs-, onderzoeks- en dienstverlenende activiteiten en de administratieve en sociale activiteiten die deze kernactiviteiten ondersteunen.

Artikel 2: ‘beschermde criteria’: geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke en syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst. […] Er is sprake van ‘intimidatie’ wanneer ongewenst gedrag dat met één van de beschermde criteria verband houdt, tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast en een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

Artikel 6: Alle openbare uitingen, waaronder graffiti, affiches en pamfletten, die aanzetten tot agressie, haat of discriminatie op grond van de in artikel 2 bedoelde beschermde criteria, zijn op de universitaire terreinen, in de universitaire gebouwen of de universitaire infrastructuur verboden. Bij het beschikbaar stellen van universitaire lokalen of infrastructuur aan derden-gebruikers wijst de Universiteit Gent op de plicht tot naleving van deze non-discriminatieverklaring, inzonderheid het verbod van aanzetten tot discriminatie, en brengt zij de derden-gebruikers ervan op de hoogte dat inbreuken op de non-discriminatiewetgeving zullen gemeld worden aan de bevoegde overheden.

In de anti-discriminatieverklaring van de UGent staat dan weer: “Het is een belangrijke opgave alle vormen van discriminatie zoals gedefinieerd in artikel 2 van deze non-discriminatieverklaring zoveel mogelijk te bestrijden.”

Het Reglement betreffende de Studentenverenigingen stelt verder : “Studentenverenigingen die handelen in strijd met de democratische beginselen en de fundamentele rechten en vrijheden zoals vervat in de Grondwet en het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM), de strafwet en andere toepasselijke wetgeving, tot dergelijke handelingen aanzetten of beogen bij te dragen tot de legitimering ervan, kunnen niet erkend worden.”

Artikel 7 – de erkenning
§2 Studentenverenigingen die handelen in strijd met de democratische beginselen en de fundamentele rechten en vrijheden zoals vervat in de Grondwet en het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM), de strafwet en andere toepasselijke wetgeving, tot dergelijke handelingen aanzetten of beogen bij te dragen tot de legitimering ervan, kunnen niet erkend worden.

Artikel 11 – uitsluiting van erkende studentenverenigingen
§1 De Algemene Vergadering van een konvent kan een lidvereniging uitsluiten wegens het flagrant schenden van artikel 7, §2, de algemene doelstellingen bepaald in artikel 13 §1 en/of de statuten van het konvent, wegens het kwaadwillig of gewelddadig saboteren/hinderen van de activiteiten van een andere vereniging, alsook wegens het niet langer voldoen aan de erkenningsvoorwaarden zoals voorzien in dit reglement en de statuten van het konvent indien de lidvereniging na een periode van schorsing cf. artikel 10 zich niet in orde heeft gesteld.

+ There are no comments

Add yours